Vivekachudamani: of Shankaracharya

2$

Sri Shankaracharya | Swami Madhavananda