Vivekachudamani: of Sri Shankaracharya

3$

Sri Shankaracharya | Swami Vedantananda