Vedartha Sangraha: of Sri Ramanuja

2$

Sri Ramanujacharya | S. S. Raghavachar