Vakya-Vritti Tatha Laghu Vakya Vritti (Pushpanjali Tika Sahit)

1$

Sankaracharya