Shvetashvatara Upanishad

Swami Bhaskareshwarananda