Shvetashvatara Upanishad

2$

Swami Lokeswarananda