Shivananda Lahari: of Sri Shankaracharya

1$

Sri Shankaracharya | Swami Tapasyananda