Shivananda Lahari: of Sri Shankaracharya

2$

Sri Shankaracharya | Swami Tapasyananda