Samkhya Karika: of Ishwara Krishna

1$

Swami Virupakshananda