Ramakrishna Sangha ki Sandhya Arati

1$

Swami Harshananda