Manushyatva Durlabh Keno?

1$

Swami Ranganathananda