Dvadasha Stotram: (Twelve Hymns)

1$

Madhavacharya