Brahma Sutras (Shankara): According to Shankaracharya

5$

Swami Vireshwarananda